Hướng dẫn về plugin

Hướng dẫn sử dụng
08 /06 2014
Hướng dẫn về plugin (plugin cơ bản + plugin mở rộng)

88.png

Bài viết mới
Plugin hiển thị bài viết mới.
Hiển thị "Tiêu đề (ngày đăng)" và cài đặt link của bài viết.

Lời bình luận mới
Plugin hiển thị lời bình luận mới.
Hiển thị "Tên người bình luận: Tiêu đề bài viết (ngày bình luận)" và link đến bài viết.
Thêm vào neo "#comment(+Số bình luận)".

Trackback mới
Hiển thị những trackback mới nhất.
Hiển thị "Tên Blog: Tiêu đề bài viết (ngày liên kết)" và link đến bài viết.

Lịch
Hiển thị lịch.
Link của bài viết theo ngày trong cùng một tháng.

Lưu trữ hàng tháng
Hiển thị lưu trữ hàng tháng.
Link của bài viết theo từng tháng.

Thể loại
Hiển thị thể loại
Hiển thị "Tên thể loại: số lượng bài viết" và link đến trang theo thể loại.
Tạo được thể loại phụ.
Ngoài ra, có thể tùy chỉnh được thể loại.

Link
Hiển thị link

Tag
Hiển thị tag
Chọn hiển thị bằng đội mới / thường dùng / ngẫu nhiên

Hồ sơ
Hiển thị hồ sơ

Khuôn tìm kiếm
Hiển thị khuôn tìm kiếm

Hiển thị RSS Link
*URL đăng ký vào RSS reader
Chọn được số lượng, lời mở đầu hay toàn bộ nội dung.

Link xem tất cả các bài viết
Hiển thị link của trang hiển thị tất cả các bài viết (/archives.html).
Nếu khuôn blog đang ứng dụng không chặn titlelist_area, sẽ được hiển thị theo bên hệ thống.

QR code
Hiển thị QR code của blog

Khuôn Email
Plugin của khuôn email
Người xem blog có thể gửi tin nhắn (email) từ khuôn email này.
Thông qua khuôn email bạn sẽ không bị lộ địa chỉ email (không trả lời lại được).
Tin nhắn được gửi từ khuôn email sẽ được gửi đến cho người chủ trang blog vào địa chỉ email đã dùng đăng ký FC2ID.
Để phòng chống spam, mã xác thực (Captcha) được sử dụng vào màn hình gửi tin nhắn.

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

FC2 Blog

Welcome to FC2!